Voorwaarden en Bepalingen

Definities
Dienstverlener: SPRL PGE2, met maatschappelijk zetel te rue de la Province, n° 8 in 4020 LUIK, ingeschreven in de KBO onder het nummer 527.991.289 (met inbegrip van zijn uitvoerende personeelsleden en/of wettelijke vertegenwoordigers), e-mail : pg2project@gmail.com

EASYPHARM: de applicatie, evenals de website EASYPHARM ontwikkeld door de Dienstverlener, die ook het onderhoud hiervan verzekert

Gebruiker: Elke persoon of entiteit, particuliere of professionele consument, die gebruik maakt van EASYPHARM

Patiënt: Elk gebruiker die gebruik maakt van EASYPHARM voor privédoeleinden

Apotheker: Elke apotheker die gebruik maakt van EASYPHARM voor professionele doeleinden

Algemene Voorwaarden: Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Elektronisch apparaat: Mobiele telefoon, tablet, computer of elk ander elektronisch apparaat dat over de vereiste minimumconfiguratie beschikt en over voldoende beschikbaar geheugen, waarop de Gebruiker EASYPHARM raadpleegt, downloadt en/of gebruikt.
Toepassing van de Algemene Voorwaarden
Door het gebruik van EASYPHARM aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de toepassing van de Algemene Voorwaarden en hun eventuele latere wijzigingen. Het gebruik van EASYPHARM zonder aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is niet mogelijk.

Enkel de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Uitgesloten zijn de algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker en/of elk ander document, die niet voorafgaandelijk en schriftelijk door de Dienstverlener zijn goedgekeurd.
Doel van het akkoord en inschrijving
De Dienstverlener stelt aan de Gebruiker een website en/of applicatie ter beschikking die interactie en het doorzenden van doktersrecepten tussen de Patiënt en de Apotheker mogelijk maakt, alsook de situering van aangesloten apotheken en andere functies.

Het doorsturen van een doktersrecept via EASYPHARM ontslaat de Patiënt niet van de verplichting om het doktersrecept aan de Apotheker te bezorgen.

Enkel rechtsbekwame Gebruikers kunnen zich inschrijven om EASYPHARM te gebruiken.

Om EASYPHARM te gebruiken, moet de Gebruiker beschikken over een internetverbinding en moet hij de vereiste applicatie downloaden op zijn Elektronisch Apparaat. Bij het eerste gebruik van EASYPHARM is een inschrijving noodzakelijk (via e-mail, geboortedatum en wachtwoord). Een deel van de inhoud, namelijk op de website, is echter beschikbaar zonder inschrijving.

EASYPHARM is opgedeeld in twee delen: een gratis gedeelte toegankelijk voor iedereen, en een ander gedeelte dat enkel toegankelijk is voor Apothekers, tegen betaling, en waarvoor bijzondere bepalingen van kracht zijn (zie infra). Elke Gebruiker beschikt na inschrijving over een private ruimte die enkel toegankelijk is via gebruikersnaam en wachtwoord, waarin de historiek van zijn gesprekken, verzonden gegevens, enz. terug te vinden zijn.

De Gebruiker moet EASYPHARM toegang geven tot diverse functies op zijn Elektronisch apparaat, waaronder het fototoestel, en zal meldingen van EASYPHARM kunnen ontvangen.
Gebruik van Easypharm door Apothekers
Apothekers kunnen beschikken over een professionele toegang tegen betaling, voor hen voorbehouden en ontworpen. De professionele ruimte biedt de Apothekers talrijke functies die het mogelijk maken met de Patiënt te dialogeren, de via EASYPHARM verzonden doktersrecepten te ontvangen en de Patiënten te verwittigen wanneer hun bestellingen klaar zijn.

De toegang tot de professionele ruimte wordt enkel aangeboden aan erkende apothekers die een contract met de Dienstverlener hebben afgesloten en na betaling van de voorziene bedragen.

De tarieven worden op eenvoudige aanvraag via e-mail of post medegedeeld. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en onderworpen aan indexaanpassingen. De prijzen kunnen worden gewijzigd naar eigen goeddunken van de Dienstverlener, die de Apothekers hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. De nieuw vastgelegde prijzen worden van toepassing bij de hernieuwing van het contract. Indien de Apotheker, bij het vernemen van de nieuwe prijs, zijn contract op de vervaldag niet wenst te hernieuwen, moet hij de Dienstverlener hiervan binnen de vereiste termijn (zie artikel 5) op de hoogte brengen, of indien deze termijn is verstreken, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de nieuwe prijzen.

Elke klacht met betrekking tot een van de facturen van de Dienstverlener moet schriftelijk, binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van de factuur, aan hem worden overgemaakt. Bij niet-naleving van deze regel kan de Apotheker de factuur niet meer betwisten.

De facturen van de Dienstverlener zijn onmiddellijk te betalen. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vastgestelde betalingstermijn, worden alle facturen aan de Apotheker onmiddellijk opeisbaar. Elke betalingsachterstand brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand met zich mee, met een minimum van 15 EUR. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur, wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 25 EUR.

De betaling impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Tenzij anders vermeld, is het geheel van de Algemene Voorwaarden van toepassing op Apothekers, die zich echter niet kunnen beroepen op voorwaarden die specifiek op niet-professionele gebruikers toepasselijk zijn.
Duur van de overeenkomst
De Patiënt kan te allen tijde vragen om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen, zijn account te deactiveren en/of zijn account op te heffen door een verzoek daartoe te sturen aan de Dienstverlener (zie artikel 1, voor de contactgegevens).

De Apotheker die de professionele ruimte van EASYPHARM gebruikt is gebonden aan een overeenkomst met een duur van 12 (twaalf) maanden, stilzwijgend hernieuwbaar voor een identieke termijn, waaraan elke partij een einde kan stellen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, via een aangetekend schrijven of een schrijven met ontvangstbevestiging, vóór het aflopen van de termijn.

De Dienstverlener kan een inschrijving weigeren of een account afsluiten zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden. Indien het gaat om een professioneel account kan de Dienstverlener het contract zonder voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling, annuleren in geval van wanbetaling, misbruik of fraude bij het gebruik van EASYPHARM.
Vertrouwelijkheid
De Gebruiker wordt, om gebruik te kunnen maken van alle functies van EASYPHARM, gevraagd om persoonlijke gegevens in te geven (geboortedatum, e-mail, enz.). Om deze gegevens te beschermen moet elke Gebruiker zorgen dat hij zijn account beschermt tegen eventueel frauduleus gebruik. Deze bescherming impliceert met name een voldoende complex en strikt vertrouwelijk wachtwoord.

De Gebruiker moet de Dienstverlener zo snel mogelijk informeren over elke frauduleus van zijn account (zie artikel 1, voor de contactgegevens).

EASYPHARM stelt zich men name ten doel het overmaken van doktersrecepten tussen de Patiënt en de Apotheker te vereenvoudigen. Hiervoor moet de Patiënt zijn doktersrecept fotograferen en doorzenden aan de Apotheker via EASYPHARM, en dit op eigen verantwoording voor wat betreft de juistheid en de vertrouwelijkheid van de doorgezonden informatie.

De Dienstverlener bewaart geen enkele kopie van de doktersrecepten en ziet erop toe de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te verzekeren in de overdracht van deze gegevens (inspanningsverbintenis). Door gebruik te maken van EASYPHARM, aanvaardt de Gebruiker dat de Dienstverlener de via EASYPHARM doorgestuurde gegevens gebruikt, teneinde het doel van EASYPHARM te verwezenlijken (waaronder met name de vereenvoudigde overmaking van doktersrecepten).

De Apotheker blijft als enige verantwoordelijk voor de inachtneming van het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de gegevens die door een Patiënt aan hem worden overgemaakt via EASYPHARM.
Aansprakelijkheidsbeperking
De Dienstverlener levert EASYPHARM zoals hij beschikbaar is, met alle eventuele onvolkomenheden en volgens zijn beschikbaarheid, behoudens verborgen gebreken en/of gebreken die het gebruik van EASYPHARM onmogelijk maken. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat informatica- en telecommunicatiesystemen niet vrij zijn van gebreken en dat zich onderbrekingen kunnen voordoen in de diensten. De Dienstverlener kan niet garanderen dat EASYPHARM onafgebroken, regelmatig, beveiligd of zonder gebreken zal functioneren.

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de informatie die door de Gebruiker is geleverd bij het aanmaken van zijn account en/of alle andere informatie die wordt ingegeven in EASYPHARM door de Gebruiker en/of doorgegeven via EASYPHARM door de Gebruiker.

Ingeval van een klacht aan het adres van de Dienstverlener door een derde naar aanleiding van een inbreuk op zijn rechten door de Gebruiker, moet deze laatste de Dienstverlener vrijwaren en schadeloosstellen, met name door alle kosten op zich te nemen van gerechtelijke procedures waarin de Dienstverlener betrokken zou zijn in het kader van deze eisen, met inbegrip van het ereloon van de advocaten, voor zover de Gebruiker effectief verantwoordelijk is voor een, zelfs lichte, fout en/of verzuim ten aanzien van een derde. De Gebruiker moet, in geval van een procedure, te goeder trouw meewerken en de Dienstverlener alle vereiste informatie verstrekken om de gefundeerdheid van de klacht te kunnen onderzoeken.

De Dienstverlener wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies en/of verspreiding aan derden van de doktersrecepten en/of alle andere informatie die door de Gebruiker via EASYPHARM is doorgegeven. De Dienstverlener kan niet garanderen dat de overdracht van gegevens via Internet of andere telecommunicatiesystemen niet wordt gecontroleerd, geregistreerd of vervormd door derden.

De Patiënt blijft als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij via EASYPHARM doorgeeft en de opvolging daarvan. De Apotheker aan wie een doktersrecept en/of informatie verzonden is blijft als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van het doktersrecept en de verkochte geneesmiddelen. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in de relatie tussen de Patiënt en de Apotheker.

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de interactie tussen EASYPHARM en het Elektronische Apparaat van de Gebruiker. De Gebruiker downloadt en gebruikt EASYPHARM op eigen risico.

De Dienstverlener kan slechts verantwoordelijk worden gehouden voor een lichte fout van zijn kant indien er sprake is van een schending van de materiële verplichtingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden. De materiële verplichtingen dekken alle verplichtingen die moeten worden nagekomen teneinde de Algemene Voorwaarden volledig te respecteren, hetgeen het mogelijk maakt de doelstellingen van de Algemene Voorwaarden te bereiken en waarbij de Gebruikers er over het algemeen van uit kunnen gaan dat deze verplichtingen worden nagekomen volgens de zin en de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

De Dienstverlener kan, behoudens in het geval van een ernstige fout, niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvoorziene schade, atypische schade en/of financieel verlies verband houdende met een indirecte schade, met inbegrip van winstderving.

In het kader van de relatie tussen de Dienstverlener en de Patiënt zijn de regels met betrekking tot de consumentenbescherming van toepassing. De verantwoordelijkheid van de Dienstverlener strekt zich niet verder uit dan de verplichte wettelijke bepalingen voorzien door de wet (Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht).
Eigendom
De Dienstverlener blijft de enige eigenaar van EASYPHARM en alle hieruit voortvloeiende rechten, waaronder de intellectuele-eigendomsrechten.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij over alle nodige rechten beschikt met betrekking tot de gegevens en informatie, waaronder de doktersrecepten, die hij uploadt en doorzendt via EASYPHARM. De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij met het doorzenden van deze gegevens geen enkele wet overtreedt en geen afbreuk doet aan de rechten van derden.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Dienstverlener behoudt de mogelijkheid de Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, middels kennisgeving hiervan aan de Gebruiker. Deze kennisgeving aan de Gebruiker gebeurt via e-mail, een melding op EASYPHARM of via een andere weg die de Dienstverlener voorzien heeft. De Gebruiker zal worden gevraagd zich akkoord te verklaren met deze nieuwe algemene voorwaarden. Bij gebrek aan instemming, zal de Gebruiker niet langer in staat zijn om van EASYPHARM gebruik te maken.

De nieuwe algemene voorwaarden worden van kracht 30 (dertig) dagen na de kennisgeving aan de Gebruiker.
Afstand en overdracht
De Dienstverlener kan zijn rechten en verplichtingen, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, afstaan, overdragen of er anderszins over beschikken. Deze overdracht mag de Gebruikers niet benadelen.
Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid
De Dienstverlener kan zijn rechten en verplichtingen, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, afstaan, overdragen of er anderszins over beschikken. De relaties tussen de partijen worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschillen, zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, divisie LUIK bevoegd. De taal van de procedure is het Frans.