fbpx

Vertrouwelijkheid

Privacy - Vertrouwelijkheid
Om gebruik te maken van de diensten aangeboden door het bedrijf PGE2, waaronder de EASYPHARM applicatie, moet men het eigen e-mailadres en wachtwoord doorgeven. Andere persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. zijn niet nodig. In de EASYPHARM applicatie kan men echter het eigen persoonlijk profiel verder aanvullen met gegevens zoals geslacht en geboortedatum. Die gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers.

De BVBA PGE2 en al haar gelieerde ondernemingen, uitvoerende instanties en vertegenwoordigers verbinden zich ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De hiernavolgende informatie moet worden gelezen als een aanvulling bij de Algemene voorwaarden van de BVBA PGE2, die van toepassing blijven.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van PGE2 stemt in met de inzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens op de manier die hieronder beschreven staat.
Algemene informatie
De BVBA PGE2, met maatschappelijke zetel rue de la Province 8 te 4020 Luik, geregistreerd onder KBO-nummer 527 991 289 (e-mail: info@easypharm.be), is verantwoordelijk voor de verwerking van de ingezamelde gegevens..

Er worden geen medische gegevens opgevraagd of bewaard door PGE2. Als er via de EASYPHARM applicatie medische gegevens worden doorgegeven aan een apotheker, is de ontvangende apotheker als enige verantwoordelijk voor het verwerken en vertrouwelijk houden van die gegevens.

De benodigde gegevens worden naar PGE2 verzonden via een webservice op een beveiligde server en worden in onze database op diezelfde server opgeslagen.
Ingezamelde en benodigde gegevens
E-mailadres
Naam en voornaam
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres dat u wordt toegewezen wanneer u inlogt;
Datum en tijd waarop u de site bezoekt;
Bekeken pagina's;
Gebruikte browser;
Platform en/of besturingssysteem van het gebruikte toestel (computer, tablet, smartphone,...);
(ordinateur, tablette, smartphone, …)
Gebruikte zoekmachine en zoekwoorden om de site te vinden.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden altijd in overeenstemming met de heersende wetgeving verwerkt.

De gegevens worden verzameld voor redenen van goed gebruik van de aangeboden diensten, beheer van klanten en gebruikers en ook om misbruik, fraude van de diensten en/of onregelmatigheden tegen te gaan. Ze kunnen ook door PGE2 worden gebruikt om informatie over haar producten en/of producten van haar partners bekend te maken.

De gegevens zullen, in voorkomend geval, ook worden gebruikt om op uw inlichtingenaanvragen te reageren of om u onze nieuwsbrief te bezorgen, voor marketing doeleinden, tenzij u dergelijk gebruik uitdrukkelijk hebt geweigerd, of voor marktonderzoek. Eventuele e-mails naar PGE2 kunnen ook worden bewaard om verdere opvolging te verzorgen en om onze dienstverlening te verbeteren.

Bij voorkomende geschillen kunnen de persoonsgegevens van de betrokken gebruikers worden doorgestuurd naar een derde partij, die verantwoordelijk is voor het beheer van geschillen (advocatenkantoor, incassobedrijf, enz.) en die zich ook verbindt tot het navolgen van de wetgeving met betrekking tot die gegevens.

Gegevens met betrekking tot het inloggen op de website of in de applicatie worden uitsluitend voor statistische doeleinden ingezameld.

De verzamelde gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve in het geval van de voorkomende verkoop van PGE2 of haar activa.

De verzamelde gegevens worden op servers opgeslagen en maar zolang bewaard, als nodig voor bovengenoemde doeleinden. Daarna worden de gegevens ofwel gewist, ofwel anoniem gearchiveerd voor uitsluitend statistische doeleinden.

De beveiliging van de ingezamelde en opgeslagen gegevens voldoet aan de heersende normen, die daarop van toepassing zijn.
Toegang, correctie, verzet en wissen van de gegevens
Als u inlichtingen wilt met betrekking tot uw persoonsgegevens, hun bekendmaking en hun verwerking, kunt u die vragen aan PGE2.

Als de door PGE2 bewaarde gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u kosteloos vragen ze te corrigeren.

U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer ze verzameld worden voor direct marketing doeleinden; u kunt vragen dat ze gewist worden of het gebruik ervan verbieden.

Alle aanvragen moeten schriftelijk, ondertekend, gedateerd en tezamen met een bewijs van identiteit naar het volgende adres worden gestuurd: PGE 2, rue de la Province 8, 4020 LUIK

Uw aanvraag wordt binnen een maand verwerkt.
Aansprakelijkheid
PGE2 is niet verantwoordelijk voor de onjuistheid van verkregen gegevens, wanneer die door de gebruikers in hun profiel zijn ingevuld of door apothekers tijdens hun omgang met patiënten via de EASYPHARM applicatie worden doorgegeven.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn eigen account, met name door die te beveiligen met een voldoende sterk wachtwoord, en voor het gebruik van zijn eigen account.

PGE2 heeft alle nodige maatregelen genomen om de ingezamelde persoonsgegevens te beveiligen en om er diefstal, verlies, vernietiging, verduistering, enz. van te verhinderen. Geen enkele technologie is echter waterdicht en de gebruikers zijn daar volledig van op de hoogte. PGE2 wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, verduistering of frauduleuze aankoop van de via haar diensten doorgegeven gegevens, en voor de eventuele, daaruit voortvloeiende schade.
Gebruik van Cookies
PGE2 kan cookies gebruiken en op uw computer of mobiel toestel bewaren, teneinde u toegang te geven tot haar diensten.

Een cookie is een tekstbestandje, dat door de bezochte websites op uw computer (of uw mobiel toestel) wordt bewaard. Websites maken gebruik van cookies om permanente of tijdelijke gegevens op te slaan (uw gebruikersnaam, weergave-instellingen, enz.) waarmee ze uw handelingen kunnen onthouden, opdat u die gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de betreffende website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen alleen worden gebruikt door de website die ze heeft aangemaakt.

Het is niet mogelijk om gebruikers van de website te identificeren met behulp van cookies. Cookies bewaren alleen maar gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op het internet. Cookies helpen PGE2 bij de analyse van het gebruik van haar website door gebruikers (duur van het bezoek, bezochte pagina's, marktonderzoeken, enz.).

U kunt zich echter verzetten tegen het gebruik van cookies (onder meer door uw browser anders te configureren). Dit kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde functies van het dienstenpakket van PGE2 niet werken.